વેચાણ માટે એસડબલ્યુ 24-11ફોર્કલિફ્ટ લાઇટવેઇટ બ્રશ સ્વીપર લખો

વેચાણ માટે એસડબલ્યુ 24-11ફોર્કલિફ્ટ લાઇટવેઇટ બ્રશ સ્વીપર લખો

Sweep or move grain,rubbish,sand,gravel,rocks and many other materials. - Sweep materials such as plastic shrink wrap and welding wire which can't be swept with rotary brooms or vacuum sweepers. - Pre-sweep larger debris befor using your machine sweeper. - Suitable ...
વધુ વાંચો
ફોર્કલિફ્ટ માટે કાંટો ટ્રક માઉન્ટ થયેલ ગલી સફાઈ કામદાર

ફોર્કલિફ્ટ માટે કાંટો ટ્રક માઉન્ટ થયેલ ગલી સફાઈ કામદાર

Sweep or move grain,rubbish,sand,gravel,rocks and many other materials. - Sweep materials such as plastic shrink wrap and welding wire which can't be swept with rotary brooms or vacuum sweepers. - Pre-sweep larger debris befor using your machine sweeper. - Suitable ...
વધુ વાંચો