પ્રકાર એસએસપી -1830 હેવી ડ્યુટી માઉન્ટ થયેલ ફોર્કલિફ્ટ ટ્રક સ્નો હળ જોડાણ

પ્રકાર એસએસપી -1830 હેવી ડ્યુટી માઉન્ટ થયેલ ફોર્કલિફ્ટ ટ્રક સ્નો હળ જોડાણ

The fork mounted sprung snow plough is ideal for clearing areas where hidden objects are likely to be encountered. The spring loaded blade minimises damage to the plough and to objects such as manhole covers etc. Castor and rubber blade ...
વધુ વાંચો
એસપીઈ -13.5 ફોર્કલિફ્ટ સ્નો હળ દૂર કરનાર હળ

એસપીઈ -13.5 ફોર્કલિફ્ટ સ્નો હળ દૂર કરનાર હળ

SPE Snow Plow This product can be used on forklifts or stackers for clearing light battiers like snow and sludge Installation method:slip-on Connected with forklift by chain Equipped with polyurethane blade in front Type Max.Fork Siz (mm) Unit Weight (kg) ...
વધુ વાંચો
PXLE ફોર્કલિફ્ટ સ્નો હળ જોડાણ લખો

PXLE ફોર્કલિફ્ટ સ્નો હળ જોડાણ લખો

Type PXLE Snow Plough The whole device has a solid and compact structure, a new and original look and easy to operate. The blade is capable of tilting by 25° both to the left and right. Use polyurethane panel as ...
વધુ વાંચો